tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Umowa o pracę - stosunek pracy zawiązany na zasadzie umowy o pracę należy do kategorii umów wzajemnych, co między innymi oznacza, że jej kontrahentów (pracodawcy i pracownika) cechuje równorzędność, przejawiająca się w możliwości porozumienia co do zmian warunków pracy oraz rozwiązania umowy. W razie braku porozumienia, każda ze stron takiej umowy władna jest, w zasadzie aby ją rozwiązać, co wiąże się z generalna zasadą o wolności i swobodzie umów.

Powołanie - przejawem pewnej nierównorzędności stron stosunku pracy jest powołanie. W niektórych sytuacjach faktyczno - prawnych związanych zwłaszcza z obsadzaniem pracowników na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach, zachodzi bowiem potrzeba większej swobody po stronie pracodawców we właściwym doborze kadr. Akt powołania ma przy tym charakter jednostronny ( a nie jak umowa o pracę - dwustronny), co umożliwia pracodawcy odwołanie pracownika z danego stanowiska również aktem jednostronnym, jest ono równorzędne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Mianowanie - jest to tradycyjny sposób obsadzania niektórych wyższych stanowisk w tzw. aparacie państwowym. Status prawnych pracowników mianowanych (z nominacji), określany jest tak zwanymi pragmatykami służbowymi, a więc odrębnymi ustawami regulującymi prawa i obowiązki określonej grupy zawodowej, a w tym także odpowiedzialnością dyscyplinarną lub służbową, różniącą się znacznie od odpowiedzialności porządkowej. (pracownicy służb zmilitaryzowanych)

Wybór - powstaje z niego stosunek pracy w tych wszystkich przypadkach, gdy z aktu wyboru wynika obowiązek świadczenia pracy w charakterze pracowników w: organizacji społecznej, partii politycznej, związku zawodowym, stowarzyszeniu itp. Powstaje on w dniu wyboru danego pracownika do pełnienia określonej funkcji, ustaje z dniem wygaśnięcia mandatu. Jego prawa i obowiązki określa status i / lub przepisy wewnętrzorganizacyjne (kodeks pracy - kwestie urlopowania)spółdzielcza umowa o pracę - obowiązuje ona członków spółdzielni. Jest ona regulowana przepisami o Prawie Spółdzielczym. Jest on ściśle powiązany ze stosunkiem członkostwa między spółdzielnią pracy i jej członkiem, a w związku z tym spółdzielnia ma prawny obowiązek zawarcia ze swoimi członkami stosownych umów o pracę. Nie wyklucza to jednak zawierania innych typów umów, może to być także wyjątkowo umowa nakładcza czy cywilnoprawna.

Powrót

©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler