tel.: 32 264 74 75 wew. 22
ul. Kościelna 6; 41-303 Dąbrowa Górnicza

Brak definicji świadczenia socjalnego przysługującego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wcale nie oznacza, że zasady przyznawania takiej pomocy pracodawca może ustalić według własnego uznania. Nie upoważnia go do tego nawet fakt, ze to on administruje środkami funduszu.

Ustawa określa natomiast, co należy rozumieć przez działalność socjalną prowadzoną w zakładzie pracy. Otóż składają się na nią usługi pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej- rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Działalność ta ma odpowiadać indywidualnej sytuacji pracownika, jej założeniem jest bowiem pomoc, a nie przyznawanie takich samych świadczeń wszystkim bez wyjątku.

Pracodawca dokonuje wszystkich uzgodnień ze związkami zawodowymi lub reprezentantem pracowników.

Z całą pewnością jednak można uznać, że do pomocy socjalnej z zakładowego funduszu można zaliczyć wszelkiego rodzaju zapomogi dla pracowników poszkodowanych przez los, dopłaty do wypoczynku czy rozpowszechniony w ostatnich latach zakup bonów towarowych niewymienialnych na pieniądze, ale uprawniających pracowników do nabycia towarów w określonych placówkach handlowych.

Powrót

©2014 WSPS.plProjekt i wykonanie A.Aumiler